ใบรับสมัครการวิ่ง / Application Form

Name
Date of birth
Age
Nationality
Gender : Male / Female
I.D. No./Passport No.
Address
Contact Number
Club/school
T-shirt Size
ประเภทการวิ่ง / Running Categories
มาราธอน 42.195 กม. (Marathon 42.195 km)
!! ขออภัย ระยะมาราธอน 42.195 กม. เต็มแล้วคะ / Sorry. Marathon 42.195 km. FULL
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (Half Marathon 21.1 km)
!! ขออภัย ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. เต็มแล้วคะ / Sorry. Half Marathon 21.1 km. FULL
มินิมาราธอน 10.5 กม. ( Mini Marathon 10.5 km)
!! ขออภัย ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม. เต็มแล้วคะ / Sorry. Mini Marathon 10.5 km. FULL
เดินวิ่งสุขภาพ 3.5 กม. ( Fun Run 3.5 km)
!! ขออภัย ระยะเดินวิ่งสุขภาพ 3.5 กม. เต็มแล้วคะ / Sorry. Fun Run 3.5 km. FULL
คำรับรองของผู้สมัคร ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บแก่ข้าพเจ้าทั้งก่อน และหลังแข่ง.
Signature Applicant
date of Application
ในกรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี